مدیر امور مالی: جناب آقای رجبی

کارشناس امور مالی: سرکار خانم ایران پهلوان
 

شرح وظایف مدیرمالی شبکه بهداشت ودرمان ودانشکده پیراپزشکی سرخه

1-تامین اعتبار درخواستهای خرید کالا وخدمات وارجاع آن به کارپردازی جهت تهیه وخرید

2-تامین اعتبار کلیه اسناد پرسنلی (حقوق-اضافه کاری-کارانه پزشکان-کارانه پرسنلی حق لباس حق غذا-مهد کودک-محرومیت از مطب-حق التدریس اساتید و........وارجاع آن به کارشناس مالی جهت تنظیم سند

3-رسیدگی تمام اسناد کارپردازی وپرسنلی قبل ازپرداخت

4-صدور چک دروجه پیمانکاران فروشندگان کالا وخدمات-کارپرداز-پزشکان وپرسنل صدور چک دروجه اداره مالیتی تامین اجتماعی و........

5-پیگیری دریافت تنخواه پس از صدور تخصیصهای مربوطه از سوی مدیریت بودجه دانشگاه

6-کنترل وجوه واریزی توسط مدیریت مالی ومطابقت آن با تخصیصهای مربوطه

7-مکاتبه با مدیریت بودجه جهت اخذ بودجه های لازم وضروری

8-پیگیری تخصیصهای جاری عمرانی-ردیفهای بهداشتی و........

تنظیم کلیه اسناد پیمانکاران شامل (ایاب وذهاب-کرایه خودرو از قبیل سواری-مینی بوس واتوبوس-نگهداری تاسیسات-خدمات فیزیوتراپی-و...........)وپرداخت آن پس از تامین اعتبار لازم

10-کسر سپرده حسن انجام کار ازپیمانکارن درهر پرداختی واسترداد آن به پیمانکاران در پایان قرارداد پس از تایید اداره حراست و واحدهای مربوطه

11-ارسال کلیه چکهای صادره به بانک اداره مالیاتی-تامین اجتماعی و........و پیگیری ووصول رسید پرداختی

12-محاسبه کارانه پزشکان وپرسنل مامای خانواده روستائی کارانه شهری پزشکان عمومی کارانه پزشکان متخصص-محاسبه کارانه پرسنل ستادی ومحیطی واورژانس 115 وپرداخت آن طبق دستورالعمل های صادره ازسوی معاونت توسعه دانشگاه

13-تنظیم اسناد مربوط به قبوض آب-برق-گاز-تلفن و......وپرداخت آن در صورت داشتن اعتبار

14-ارسال اسناد پرداخت شده به اداره رسدگی اسناد دانشگاه جهت بررسی ومطابقت با قوانین از سوی کارشناسان ادره رسیدگی