روابط عمومی : مختار زیاری

 

شرح وظایف روابط  عمومی :