دبیرخانه : سرکار خانم سمیرا صفایی

 شرح وظایف مسئول بایگانی و دبیرخانه شبکه بهداشت سرخه

-دريافت نامه ها،بخشنامه هاودستورالعمل هاي رسيده وتقسيم آن به قسمت هاي تابع اداره براساس اختيارات تفويض

-اقدام به منظورمقابله ي نامه هاوتطبيق پيش نويس ها با متن تايپ شده ورفع نواقص آن.

- تطبيق رونوشت بااصل نامه هاواسناد تأييد وگواهي آنها.

-پاسخگويي به سؤالات مراجعان وانجام راهنمايي هاي لازم

 -دریافت نامه های وارده از شبکه دولت یا ارباب رجوع و سایر سازمانها و ادارات و ثبت در اتوماسیون اداری

-دریافت و ثبت نامه های صادره از اتوماسیون

-ارجاع نامه هاي وارده به کارتابل مدیریت

- نوشتن دفاترنامه رساني وانجام اقدامات مربوط  به پست كردن نامه ها.

-شماره کردن مأموریت پرسنل وکنترل امضاء و دیگر مستندات به منظور رفع نواقص و تحویل آن به واحد مالی شبکه

-اسکن کردن تمام نامه ها و مدارک جهت پرسنل

-جمع آوری مدارک کارت شناسایی پرسنل و تکمیل و ارسال آن از طریق سیستم اداری به حراست دانشگاه

-پیگیری نامه ها

-بایگانی بعضی از نامه ها

-اطلاع رسانی نامه های ارجاع داده شده از طرف مدیریت به سایر همکاران

- تنظیم قرارداد با متقاضیانی که نیازمند همکاری با شبکه می باشند

-ثبت قرارداد و تنظیم آن در چند نسخه و ارسال به واحدهای تابعه دانشگاه

-تنظیم الحاقیه قرارداد

- پرینت تمام نامه هایی که پرسنل نیاز دارند

 

آدرس : سرخه - بلوار انقلاب - خیابان پرستار - روبه روی بانک سپه - شبکه بهداشت سرخه - کارشناس آمار و فناوری اطلاعات سرخه

تلفن تماس: 33614813-023