بایگان : سرکار خانم سمیرا صفایی

شرح وظایف بایگانی :

دریافت دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه .

تفکیک نامه ها وبایگانی آنها واسناد واوراق ومدارک وتهیه فهرست مربوطه برابر روش تعیین شده .

شماره گذاری پرونده ها برابر تاریخ صدور ونگهداری آنها .

استخراج وتحویل پرونده  پرسنل به کار گزینی برحسب نیاز .

پیوست کردن پرونده با سوابق مربوط به هر یک از نامه های که سوابق آنها خواسته شده  وبایگانی مجدد آنها وثبت در دفاتر مخصوص .

ضبط اوراق در پرونده های مربوط وجایگزین کردن آنها

صورت  برداری ،طبقه بندی وکد گذاری وبایگانی پرونده ها .

برگ شماری – پشت نمره کردن برگهای پرونده ها .

نگهداری دفتر اندکس یا کارته ای مخصوص بایگانی وتعیین شماره هر یک از پرونده ها

آماده کردن پرونده هایی که بایستی به خارج از اداره فرستاده شوند .(شمارش برگها ، لاک ومهر کردن ، تهیه فهرست وغیره )

انتقال پرونده ها ی پایان یافته به بایگانی راکد با اجازه سرپرست مربوطه .

تهیه گزارش های لازم .

انجام دیگر کارهای مربوط برابر دستور مقام مافوق

 

آدرس : سرخه - بلوار انقلاب - خیابان پرستار - روبه روی بانک سپه - شبکه بهداشت سرخه - کارشناس آمار و فناوری اطلاعات سرخه

تلفن تماس: 33614813-023