برگزاری برنامه آموزشي تغذيه سالم در شهرستان سرخه

برگزاری برنامه آموزشي تغذيه سالم در شهرستان سرخه

برگزاری برنامه آموزشي تغذيه سالم در شهرستان سرخه

به مناسبت بزرگداشت هفته سلامت برنامه آموزشی تغذیه با شعار" تغذیه سالم برای همه " برای 190 نفر دانش آموزان و 10 نفر از مربیان مدرسه ابتدایی شهید امامی سرخه توسط صادقی کارشناس بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه برگزار گردید.

صادقی کارشناس بهبود تغذیه در این برنامه آموزشی پیرامون اهمیت تغذیه سالم در رشد و ارتقاء سطح یادگیری دانش آموزان آموزش هایی ارائه نمود و در پایان بسته های آموزشی در بین دانش آموزان توزیع گردید.

وی همچنین در راستای این برنامه ها برنامه آموزشی تغذیه در دوران بارداری برای حدود 12 نفر از مادران باردار در مرکز بهداشتی درمانی شهداء سرخه برگزار کرد و در مورد اهمیت تغذیه سالم در رشد و تکامل و کاهش عوارض در جنین و اهمیت مصرف مکمل ها در این دوران مطالبی را برای شرکت کنندگان بیان نمود.

کلمات کلیدی